Supawadee Sumran

ประธานกรรมการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร


Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
0818865360

ดร.สุภาวดี สำราญ

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Strategy of Regional Development) 

Master of Science(Food Technology) 
Bachelor of science (Food and Nutrition) 

สาขาที่ถนัด:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การตลาด 

E-mail: suransupawadee@gmail.com
Website: https://www.fs.sci.lru.ac.th/th/supawadee_sum/

ผลงานวิชาการ

Publication

 งานวิจัยในสายวิทยาศาสตร์           

ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุทธยา และสุภาวดี สำราญ.  (2544). การศึกษาสภาวะการเก็บที่เหมาะสมของหน่อไม้บงหวานในจังหวัดเลย. มรภ.เลย (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2545).  การศึกษาระดับและชนิดของการใช้น้ำมันพืชในสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2547).  การศึกษาผลของชนิดและระดับแป้งในสูตรการผลิตต่อคุณภาพด้านต่าง ๆ ของปลานิลยอเพื่อลดต้นทุนการผลิต. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2550).  การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสผักสะทอนและพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ : กรณีศึกษาบ้านนาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี)

จิตติมา พีรกมล และสุภาวดี สำราญ.(2552).  วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหาร กรณีศึกษา ธุรกิจการบริการอาหารว่างในจังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุปราณี สิทธิพรหม และสุภาวดี สำราญ.(2554).  แนวทางการพัฒนาอาหารสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจสปาสมุนไพรจังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

พรกมล ระหาญนอก และสุภาวดี สำราญ.(2554).  การสร้างฐานข้อมูลอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2554).  การศึกษาและพัฒนาสำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2554).  แนวทางการอนุรักษ์วิถีชีวิตไทเชียงคาน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. (ระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2555).  การศึกษากระบวนการผลิตชาใบสะทอน. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2555).  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วเบญจรงค์. (ระยะเวลา

        ที่ใช้ 1 ปี)

 

งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพของชุมชน

สุปราณี สิทธิพรหม และสุภาวดี สำราญ.(2547).  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเลย-ลาว กรณีศึกษา บ้านคกงิ้ว-ปัญจนคร. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

ภัทราพร เกษสังข์ และสุภาวดี สำราญ.(2547).  การศึกษาบริบทชุมชนไทพวน กรณีศึกษา : บ้านกลาง อ.เชียงคาน จ.เลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

อาภรณ์รัตน์ สาระทัศนานันท์ และสุภาวดี สำราญ.(2547).  การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งทุนในจังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

ทัศนา กุลัตถ์นาม และสุภาวดี สำราญ.(2552).  แนวทางการพัฒนา Contract farming ระหว่างจังหวัดเลย และแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

ทัศนา กุลัตถ์นาม และสุภาวดี สำราญ.(2553).  การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน. (ระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2553).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประจำปีการศึกษา 2553. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ และสุภาวดี สำราญ.(2554).  กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจากประเทศจีนตามวิถีไทเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2554).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้จักรยานของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2554).  การศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม การทำผ้าห่มนวม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2557).  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน จ.เลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2558).  แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวถ้ำนรก ในเชิงการผจญภัยของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย. (ระยะเวลาที่ใช้ 1 ปี)

สุภาวดี สำราญ.(2560).  ศึกษารูปแบบกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด (ลำปาง พะเยา น่าน เลย กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี สุรินทร์ สงขลา ตรัง พัทลุง สระบุรี). (ระยะเวลาที่ใช้ 2 ปี)

รายวิชาที่สอน

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH