บุคลากร

Yuwalee Seesao

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.ยุวลี สีเสา

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:yuwalee.see@lru.ac.th

Website: http://www.fs.sci.lru.ac.th/th/yuwalee_see/

Sopa Thongsila

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา

วุฒิการศึกษา: 

ทษ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร

สาขาที่ถนัด:

– การแปรรูป ผักผลไม้

– การถนอมและแปรรูปผลผลิตเกษตร

– การทำ อาหารไทยและขนมอบ

– การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพอาหารทางด้าน จุลินทรีย์

E-mail: sopa.tho@lru.ac.th

Website: http://www.fs.sci.lru.ac.th/th/sopa_tho/

Tuenjai Siripahanakul

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปทส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

Email: kroolee@hotmail.com

Website: http://www.fs.sci.lru.ac.th/th/tuenjai_sir/

Supawadee Sumran

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.สุภาวดี สำราญ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:supawadee.sumran@hotmail.com

Website: http://fs.sci.lru.ac.th/th/supawadee_sum/

 

Kesorn Noinang

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์เกษร น้อยนาง

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:kesorn.noi@hotmail.com

Website: fs.sci.lru.ac.th/th/kesorn_noi/

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort