บุคลากร

Yuwalee Seesao

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.ยุวลี สีเสา

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:yuwalee.see@lru.ac.th

Website: http://www.fs.sci.lru.ac.th/th/yuwalee_see/

Sopa Thongsila

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา

วุฒิการศึกษา: 

ทษ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร

สาขาที่ถนัด:

– การแปรรูป ผักผลไม้

– การถนอมและแปรรูปผลผลิตเกษตร

– การทำ อาหารไทยและขนมอบ

– การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพอาหารทางด้าน จุลินทรีย์

E-mail: sopa.tho@lru.ac.th

Website: http://www.fs.sci.lru.ac.th/th/sopa_tho/

Tuenjai Siripahanakul

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปทส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

Email: kroolee@hotmail.com

Website: http://www.fs.sci.lru.ac.th/th/tuenjai_sir/

Supawadee Sumran

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.สุภาวดี สำราญ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:supawadee.sumran@hotmail.com

Website: http://fs.sci.lru.ac.th/th/supawadee_sum/

 

Kesorn Noinang

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์เกษร น้อยนาง

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:kesorn.noi@hotmail.com

Website: fs.sci.lru.ac.th/th/kesorn_noi/

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH